Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


TỘC ƯỚC HOẠT ĐỘNG HĐTT - TP HẢI PHÒNG

- Căn cứ điều lệ hoạt động Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam (dự thảo).

- Căn cứ Quy ước hoạt động họ Trần Thành Phố Hải Phòng (dự thảo)

- Thực hiện hướng dẫn của thường trực Hội Đồng Trần Tộc tại biên bản làm việc với thường trực ban vận động thành lập Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng ngày 23/11/2010

Nay ban vận động thành lập Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam Thành Phố Hải Phòng biên soạn bản TỘC ƯỚC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRẦN TỘC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (dự thảo) để xin ý kiến hoàn chỉnh, báo cáo Đại hội đại biểu Trần Tộc Việt Nam - Hải Phòng (lần thứ nhất) thông qua làm cơ sở thực hiện.

PHẦN I

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ

Điều 1:

Tên gọi: Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam Thành Phố Hải Phòng (Viết tắt là: Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng – HĐTTHP)

Điều 2:

Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng là một tổ chức tự nguyện của người Việt Nam họ Trần đang sinh sống trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng và nước ngoài, hoạt động theo Tộc Ước này, phù hợp với Pháp luật và quy định của Thành Phố Hải Phòng.

Mục đích hoạt động: Nhớ về cội nguồn, đoàn kết và phát huy truyền thống… dòng tộc, hướng thiện, góp phần xây dựng đất nước và Thành Phố giàu mạnh, gia đình hạnh phúc.

Điều 3:

Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng có nhiệm vụ sau:

3.1     Góp phần sưu tầm, nghiên cứu lịch sử truyền thống văn hoá của nhà Trần, dòng họ Trần để giới thiệu thông tin với bà con dòng họ và bầu bạn cùng quan tâm.

3.2     Tham gia tổ chức các ngày giỗ Tổ, giỗ đức Thánh Trần, giỗ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các lễ hội và kỷ niệm về công trình thời Trần. Tổ chức các sự kiện nói trên và những hoạt động dòng tộc khác trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng.

3.3     Chắp nối cội nguồn, góp phần biên soạn và giới thiệu về Gia phả dòng tộc trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng gắn với dòng tộc toàn quốc các tỉnh, Thành Phố bạn.

3.4     Góp phần tham gia xây dựng và bảo tồn các di tích lịch sử văn hoá thời Trần như: tượng đài, đền chùa, lăng tẩm, mộ phần và các di sản văn hoá phi vật thể khác.

3.5     Tổ chức gây quỹ từ thiện, khuyến học, bảo trợ, phát triển tài năng trẻ trong dòng tộc trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng và góp phần tham gia các hoạt động nói trên trong cả nước.

Điều 4:

Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng đặt tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 5:

Trụ sở văn phòng đặt tại: Đền Phú Xá, thờ Đức Thánh Trần; phường Đông Hải I, quận Hải An, Hải Phòng.

 

PHẦN II: HỘI VIÊN

Điều 6:

Những công dân Việt Nam họ Trần và công dân nước ngoài họ Trần (gốc Việt) là người lương thiện, tán thành Tộc ước này, tự nguyện làm đơn xin ra nhập Hội Đồng, được thường trực Hội Đồng cùng cấp chấp nhận bằng văn bản thì được trở thành Hội viên của Hội Đồng.

 

6.1     Danh hiệu hội viên bao gồm:

a. Hội viên chính thức là người tham gia sinh hoạt thường xuyên tại một tổ  chức của Hội Đồng Trần Tộc.

b. Hội viên danh dự:

Do thường trực Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng đề xuất danh sách gồm: những người có uy tín cao trong xã hội (anh hùng, mẹ anh hùng, lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, nhà tu hành, doanh nhân, chính khách, Việt kiều….) tự nguyện tham gia ủng hộ về tinh thần, vật chất cho Trần Tộc nhưng ít có điều kiện tham gia sinh hoạt thường xuyên.

c. Hội viên đặc cách:

Gồm những người tiêu biểu thuộc dòng họ khác, do thường trực Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng đề xuất.

Điều 7:    Nhiệm vụ của hội viên 

7.1     Chấp hành Tộc ước này và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định, các nhiệm vụ cụ thể được Hội Đồng phân công.

7.2     Tham gia sinh hoạt và hoạt động của Hội Đồng theo phân công.

7.3     Tuyên truyền về Trần Tộc theo chương trình chung và tham gia các hoạt động phát triển hội viên mới.

7.4     Đóng hội phí theo quy định.

Điều 8:    Quyền lợi của hội viên:

8.1     Ứng cử, bầu cả các uỷ viên ban chấp hành Trần Tộc các cấp.

8.2     Tham dự sinh hoạt, các lễ hội và hội thảo, tham quan du lịch, các hoạt động từ thiện khác.

8.3     Đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua cá nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Hội Đồng.

8.4       Được thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng khi qua đời. Mức chi cụ thể do Ban chấp hành từng cấp quy định theo khả năng tài chính.

8.5       Được mua các ấn phẩm theo giá ưu đãi.

8.6       Làm đơn xin ra khỏi Hội Đồng.


PHẦN III

NGUYÊN TẮC VÀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 9:

9.1     Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng hoạt động theo nguyên tắc “Tự nguyện, tự túc, dân chủ, có tổ chức”, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Hội viên.

9.2     Cơ quan cao nhất của Hội Đồng là Đại Hội đại biểu theo nhiệm kỳ 5 năm. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức sớm hoặc muộn hơn, nếu có 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành yêu cầu.

9.3     Nội dung chủ yếu của Kỳ Đại hội là: Phương hướng và chương trình hoạt động, bầu ban chấp hành mới; Đổi tên, chia tách, hợp nhất; Sửa đổi Tộc Ước hoạt động.

9.4     Cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Hội Đồng theo từng cấp.

- Ban chấp hành Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng trước mắt có 25 vị gồm:

a/ Hội đồng Cố vấn             : 5 vị

b/ Thường trực Ban chấp hành         : 15 vị

- Chủ tịch Hội Đồng           : 1

- Các Phó chủ tịch              : 4

- Uỷ viên thư ký                 : 1 vị

- Uỷ viên thường trực khác : 9 vị

- Các uỷ Ban chấp hành gồm: Chủ tịch Hội Đồng Trần Tộc các Huyện, Quận, Thị xã và một số vị khác.

- Ban chấp hành các cấp (Huyện, Quận, Thị Xã và cơ sở) do Đại hội mỗi cấp bầu và quyết định về số lượng các uỷ viên nhưng nói chung không nên quá 25 vị.

- Các uỷ viên thường trực của mỗi cấp có từ 3 uỷ viên trở lên, nhưng nói chung không nên quá 1/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành cùng cấp. ở cấp Thành Phố có 13 vị.

9.5     Phân công các vị trong thường trực Hội Đồng:

a- Chủ tịch: Chịu trách nhiệm chung; điều hành mọi hoạt động….của Hội Đồng, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, nhân sự hành chính với sự cộng tác của các uỷ viên BCH khác do Chủ tịch phân công. Cụ thể:

-         Liên hệ cộng tác với thường trực Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam và các Hội Đồng Trần Tộc tại các Quận, Huyện, Xã, Phường, cơ sở, họ tộc theo huyết thống….

-         Chuẩn bị và chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Trần Tộc Hải Phòng.

-         Chuẩn bị các phương án tổ chức, nhân sự của BCH Thành Phố, hướng dẫn các Quận, Huyện, Thị Xã, cơ sở về công tác này. Chủ trì công tác phát triển thành lập mới Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng ở các cấp.

-         Phụ trách cộng tác thi đua khen thưởng, mừng thọ…

-         Phụ trách công tác quản lý, theo dõi cấp phát thông tin do Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam phát hành theo quy định.

b- Phó Chủ tịch thường trực nội chính: Giúp chủ tịch phụ trách trực tiếp  công tác nhân sự của Hội Đồng Trần Tộc Thành Phố. Cùng Chủ tịch chuẩn bị nội dung các kỳ họp, thay mặt chủ tịch điều hành công việc khi chủ tịch đi vắng; Phụ trách công tác văn thư, văn phòng của Hội Đồng.

c- Phó Chủ tịch phụ trách về kinh tế – xã hội:

-         Xây dựng, khai thác, quản lý quỹ tài chính bảo đảm đúng quy định, hiệu quả; Báo cáo công khai tại các kỳ họp Ban chấp hành.

-         Tổ chức các sự kiện vinh danh Trần Tộc tại Thành Phố Hải Phòng như: Xây dựng, tu bổ Đền thờ, Từ đường, giỗ Tổ…. Thay mặt BCH Thành Phố tham gia các sự kiện thuộc lĩnh vực này do Hội Đồng Trần Tộc Trung ương tổ chức.

-         Tổ chức việc thăm viếng, các đối tượng theo quy định của Ban chấp hành Hội Đồng Trần Tộc Thành Phố.

d- Phó Chủ tịch phụ trách Văn hoá - Thông tin:

- Nghiên cứu, hướng dẫn việc xây dựng bổ sung Tộc phả.

- Phụ trách công việc viết bài đăng trên tạp chí Trần Tộc Việt Nam và nghiên cứu đề xuất để ấn hành tờ thông tin nội bộ Trần Tộc Hải Phòng.

- Phụ trách các hoạt động quảng bá thông tin tại Trụ sở Trần Tộc Hải Phòng

đ- Phó chủ tịch phụ trách công tác nội chính đối ngoại.

e- Uỷ viên Thư ký: Ghi biên bản các kỳ họp lưu trữ tài liệu của BCH Trần Tộc Hải Phòng và soạn thảo các văn bản có liên quan hoạt động của Hội Đồng.

f- Các uỷ viên Ban chấp hành khác: Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch phân công

9.6 Nguyên tắc bầu cử: Bằng các hình thức: Hiệp thương, nhất trí, dơ tay, bỏ phiếu kín. Áp dụng hình thức nào là do Đại hội hoặc Hội nghị quyết định; Nếu là bỏ phiếu hoặc dơ tay thì phải có quá 1/2 số lượng đại biểu có mặt mới có giá trị (số đại biểu có mặt phải đại diện do trên 50% tổng số hội viên của Hội Đồng cùng cấp).

9.7 Sinh hoạt: Toàn Ban chấp hành mỗi năm 2 lần; Thường trực 3 tháng họp 1 lần (không kể những buổi hội ý công việc giữa Chủ tịch với các Phó chủ tịch hoặc với các Uỷ viên thường trực khác).

9.8 Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng tuân thủ và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam và các cấp chính quyền TP. Hải Phòng.

9.9 Cố vấn Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng và Chủ tịch danh dự (nếu có) do Thường trực Ban chấp hành Hội Đồng suy tôn và công bố. Cố vấn cùng tham gia sinh hoạt trong Ban chấp hành Hội Đồng cùng cấp; Khi cần thiết, Ban cố vấn có thể yêu cầu Ban chấp hành cùng cấp họp để giải quyết các công việc có liên quan đến hoạt động hoặc tổ chưc, nhân sự của Hội Đồng Trần Tộc.

Điều 10:  Hệ thống Tổ chức của Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng:

10.1 Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng là thành viên của Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam, chỉ đạo các Hội Đồng Trần Tộc Huyện, Quận, Thị xã là thành viên của Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng, Hội Đồng Trần Tộc xã, phường hoặc gia tộc theo huyết thống là thành viên của Hội Đồng Trần Tộc Huyện, Quận, Thị Xã, hoạt động theo Tộc ước được Đại hội cùng cấp thông qua.

10.2  Nhiệm kỳ của các cấp là 5 năm; khi cần thiết có thể sớm hơn.

 

PHẦN IV: TÀI CHÍNH

Điều 11:

Tài chính của Hội Đồng được xây dựng từ các nguồn sau:

-  Hội phí hoặc sự đóng góp khác của Hội viên

-  Sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

-  Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Ban chấp các cấp của Hội Đồng chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý, sử dụng tài chính của Hội Đồng theo đúng các quy định của Nhà nước. Ban chấp hành cử ra Bộ phận quản lý trực tiếp và báo cáo định kỳ trong các phiên họp của Ban chấp hành cùng cấp bảo đảm công khai, minh bạch.

Mức thu hội phí: Từ 100.000đ - 200.000đ/năm đối với mỗi Hội viên. Mức này có thể điều chỉnh hàng năm phù hợp với tình hình thực tế. Nếu thu cao hơn phải được đa số hội viên nhất trí và báo cao lên Hội Đồng Trần Tộc cấp trên có ý kiến chỉ đạo để cân đối chung tại Thành Phố.

Mức chi tiêu cho các công việc do thường trực Ban chấp hành lập phương án cụ thể, báo cáo Ban chấp hành thông qua thực hiện hàng năm.

PHẦN V: KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 12:

Những hội viên, cán bộ của Hội Đồng và các tổ chức thành viên có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì được các cấp Hội tuyên dương khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất (nếu thật xuất sắc, tiêu biểu). Việc khen thưởng cụ thể do Thường trực BCH Hội Đồng từng cấp đề xuất, xin ý kiến Ban chấp hành cùng cấp trước khi thực hiện. Hình thức, thủ tục khen thưởng theo quy định chung: Giấy khen, bằng khen hoặc các hình thức khác. Nếu điều kiện cho phép có thể khen thưởng bằng tiền hoặc hiện vật có giá trị.

Điều 13:

Những hội viên, cán bộ, các tổ chức  thực hiện thuộc Hội Đồng, nếu vi phạm Tộc ước của Hội Đồng, gây mất đoàn kết hoặc có những hành động làm tổn thương đến danh dự uy tín của Hội Đồng thì tuỳ theo mức độ sai lầm có thể bị thi hành kỷ luật ở mức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Hội Đồng, bồi thường vật chất nếu bị thiệt hại nặng.

Việc thi hành kỷ luật một hội viên hoặc uỷ viên Ban chấp hành thuộc cấp nào thì do thường trực Hội Đồng câp đó quyết định và báo cáo lên cấp trên để theo dõi, tổng hợp chung.

PHẦN VI: SỬA ĐỔI TỘC ƯỚC

Điều 14:

Chỉ có Đại hội đại biểu Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng hoặc tập thể ban chấp hành Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng mới có quyền sửa đổi bản Tộc Ước này.

 Bản dự thảo Tộc Ước này đã được Đại hội đại biểu Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng thông qua ngày ….. tháng ….. năm 20…. tại Thành Phố Hải Phòng để làm cơ sở thực hiện và có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Điều 15:

Bản Tộc ước này được gửi lên Hội Đồng Trần Tộc Việt Nam, UBND Thành Phố Hải Phòng, Sở Nội vụ Thành Phố Hải Phòng, Sở Văn hoá và Thể thao và Du lịch và các ban ngành có liên quan để hướng dẫn hoạt động và giám sát có thẩm quyền.

          Bản tộc ước này cũng được gửi tới Hội Đồng Trần Tộc các Huyện, Quận, Thị xã và Cơ sở để tham khảo, xây dựng quy chế hoạt động theo trình cấp.

 

Hải Phòng, ngày ….. tháng ….. năm 20 ….

 T/M Hội Đồng Trần Tộc Hải Phòng

CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Hải