Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC TỰ NGUYỆN, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT VÀ THIẾT THỰC

     Sáng 8-8, tại Trung tâm hội nghị thành phố, ông Trần Huy Năng, Trưởng ban cố vấn Hội đồng Trần tộc Hải Phòng chủ trì hội nghị Thường trực hội đồng lâm thời và các thành viên sáng lập bàn về việc bổ sung hoàn thiện "Tộc ước", kiện toàn tổ chức và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

     Ban cố vấn ghi nhận thời gian qua, Hội đồng Trần tộc lâm thời đã tích cực hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tự túc, dân chủ, đoàn kết và thiết thực như: thăm hỏi, động viên khi đau ốm, hiếu đễ, giúp bà con trong dòng tộc tích cực tham gia xây dựng gia đình và dòng họ văn hoá...Để củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình và nhiệm vụ xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh, hội nghị đã thống nhất cao: Ban cố vấn đã hoàn thành nhiệm vụ "sáng lập", nay cần tập trung công việc điều hành cho Thường trực Hội đồng, còn các "sáng lập viên" vẫn tiếp tục giúp đỡ việc họ theo điều kiện, khả năng của từng người.

    Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, hội nghị xác định: hoàn thiện "Tộc ước"; xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng; tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống dòng họ để động viên thi đua làm tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo về Tổ quốc; phát triển Hội đồng Trần tộc ở các địa phương; chuẩn bị Đại hội Hội đồng Trần tộc Hải Phòng lần thứ nhất...