Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ TRẦN LÂM THỜI TP HẢI PHÒNG

 

 

 

BCH HỌ TRẦN TP. HẢI PHÒNG

Số: 19/TB-BCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

--------o0o--------

THÔNG BÁO

 

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH BCH HỌ TRẦN LÂM THỜI TP HẢI PHÒNG


TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BCH MỞ RỘNG.

 

Buổi chiều ngày 15 tháng 11 năm 2012, tại Trụ sở làm việc của BCH họ Trần mở rộng TP Hải Phòng - Tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ. Thường trực BCH Họ Trần TP Hải Phòng họp, dưới sự chủ tọa của ông Trần Huy Năng, với sự tham gia của :

-        Các vị thành viên sáng lập: Ông Trần Đồn, Trần Khoát, Trần Uyên.

-        Chủ tịch, các PCT: Trần Hồng Quảng, Trần Thắng, Trần Thanh Tùng, Trần Tuấn Tiến. 

-        Các ông Trần Đoàn Thanh, xin nghỉ công tác một thời gian để đi chưa bệnh tại Hà Nội. Trần Xuân Thanh bận công tác nên không tham dự.

-       Cuộc họp còn có các ủy viên BCH : ông Trần Luân, Trần Phương, bà Trần Thị Thu Hà, có Luật sư Trần Mạnh Tùng tham dự để hỗ trợ tư vấn pháp lý cho họ tộc.

Nội dung cuộc họp thông qua Quy ước tóm tắt về lề lối làm việc của Thường Trực BCH Họ Trần TP Hải Phòng và một số nội dung khác. Sau khi nghe tất cả các ý kiến phát biểu, Chủ tọa đã kết luận như sau:

1/ Một số quy định về lề lối làm việc của BCH và Thường Trực BCH

Phân công trách nhiệm của TT BCH và các ủy viên BCH theo nguyên tắc: một người đồng thời phụ trách các công việc chuyên sâu (theo phân công), phụ trách một số Huyện, Quận. Tham gia cùng các vị khác ở các công việc có liên quan. Nắm chắc và sử lý toàn diện các nội dung phụ trách. (Sau khi có ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các vị khác có trách nhiệm liên quan.)

Hình thành các nhóm công việc do Chủ tịch, các PCT làm nhóm trưởng. Một số ủy viên BCH và một số vị ngoài BCH nhiệt tình và có khả năng chuyên sâu cùng tham gia.

a/  Phân công cụ thể (bước đầu) như sau:

Nhóm 1:

Công tác Tổ chức, nhân sự gồm các vị: Ông Trần Huy Năng Chủ tịch - Nhóm trưởng, và các ông Trần Thanh Tùng, Trần Xuân Thanh nhóm phó, một số thành viên BCH và các sáng lập viên.

Nhóm 2:

Công tác Tài chính, kinh tế: Ông Trần Thắng - PCT làm nhóm trưởng. Các ông Trần Hồng Quảng PCT thường trực, các ông Trần Tài, Trần Hoàng Anh, Trần Huy Hùng và một số vị khác cùng tham gia.

Nhóm 3:

Công tác Thông tin tuyên truyền, lễ hội: Ông Trần Tuấn Tiến PCT làm nhóm trưởng, các ông Trần Luân, Trần Phương, bà Trần Thu Hà là các ủy viên BCH làm nhóm phó và một số vị khác cùng tham gia.

Nhóm 4:

Công tác tổng hợp gồm các ông bà: Ông Trần Luân ủy viên Thư ký -  Chánh văn phòng BCH, Luật sư Trần Mạnh Tùng, và trợ giúp của 02 nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ. Ông Trần Luân làm nhóm trưởng, Luật sư Trần Mạnh Tùng làm nhóm phó.

Các nhóm công tác nói trên, có trách nhiệm soạn thảo chương trình, quy chế làm việc, báo cáo Thường trực BCH bằng văn bản trước ngày 30 thánh 11 năm 2012.

b/ Chế độ thông tin, báo các, theo cách “ 5 số 1”:

-         Một ngày: Điện thoại, thông tin “nóng” về những việc Hiếu, hỷ, ốm nặng phải nhập viện...

-         Một tuần: Nhắn tin, điện thoại thăm hỏi công việc cần thiết đang xử lý.

-        Một tháng: Nhắn tin, điện thoại, Email giao lưu thăm hỏi những công việc của họ tộc, cuộc sống sinh hoạt...

-         Một quý: Họp Thường trực BCH, họp các nhóm công tác...

-         Một năm: Tổng kết, mừng xuân, lễ hội, thăm viếng...

-         Chú ý: lấy ngày đầu tiên của Tuần, Tháng, Quý để dễ nhớ trong thông tin giao dịch.

c/ Công tác Văn phòng:

-         Văn phòng làm việc của BCH đặt tại Tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ, địa chỉ: Km1+400 Đường Phạm Văn Đồng, Anh Dũng, Dương Kinh, TP Hải Phòng.

-         Phân công PCT thứ nhất Trần Thắng - phụ trách chung, tạo điều kiện về phương tiện làm việc, phương tiện giao thông, công tác văn phòng, nhân viên giúp việc.

-         Phân công Ông Trần Luân làm Chánh văn phòng, ủy viên Thư ký - Điều hành công việc hành chính, văn thư, quỹ, tài chính....

d/ Đi công tác cơ sở:

Phấn đấu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên BCH hàng tháng gặp gỡ thăm hỏi, làm việc được với một Huyện (Quận) hoặc một dòng họ, bà con trong dòng họ nơi mình sinh sống, sinh hoạt dòng tộc.

Lịch cụ thể: Chắp nối, trao đổi ban đầu, liên hệ được với các Quận, Huyện (qua điện thoại, gặp trực tiếp). Với:

-         Huyện Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Lão, Quận Lê Chân, Quận Ngô Quyền,  trong tháng 11/2012 và quí I/2013.

-         Quận Hồng Bàng, Kiến An, Quận Ngô Quyền, Hải An, Quận Đồ Sơn, An Dương, huyện Tiên Lãng trong tháng 12 năm 2012.

-         Các Quận, Huyện khác tiếp tục triển khai trong năm 2013.

2/ Những công việc chuẩn bị đại hội đại biểu Họ Trần TP Hải Phòng lần thứ nhất:

Thực hiện theo tài liệu hướng dẫn đã phát hành trong hội nghị BCH ngày 11/11/2012 tại Trung tâm hội nghị Thành phố (các ủy viên BCH nhất trí cao, không tham gì thêm vào các văn bản đã gửi. Thường trực BCH sẽ ký gửi văn bản chính thức để thực hiện)

3/ Một số công việc khác:

- Làm sớm việc báo cáo BCH Họ Trần Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức BCH Họ Trần TP Hải Phòng.

- Công việc cuối năm: Sơ, tổng kết, đón xuân...

- Thông báo công việc chính của BCH trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Giao cho Thường Trực BCH bàn, thống nhất thực hiện các nội dung nói trên,  phù hợp với khả năng thực tế cho phép, báo cáo BCH và toàn họ tộc.

- Về quỹ hoạt động của BCH:

+ Theo báo cáo quyết toán của ông Trần Thanh Tùng - PCT, đến ngày 11/11/2012 tổng quỹ còn 372.000đ. do vậy việc chi tiêu thường xuyên đang gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian vừa qua, để đảm bảo được các hoạt động, chủ yếu do các vị trong BCH đã thường xuyên đóng góp tiền cho quỹ. Việc tài trợ còn rất hạn chế, thời gian tới sẽ phải đẩy mạnh hơn hoạt động này thì mới duy trì được công việc của họ tộc. thường trực BCH trân trọng ghi nhận, biết ơn các vị đã công đức đóng góp cho quỹ họ tộc, thời gian vừa qua. Mong được sự hưởng ứng tiếp của vị trong BCH, các nhà hảo tâm, và bà con họ tộc trong dịp tới. Các vị dự họp đã nhất trí cao, sẽ tiếp tục đóng góp thêm cho quỹ hội.

+ Về góp quỹ thường niên, hội nghị nhất trí các vị là Uỷ viên BCH trong thời gian này đóng 1.200.000/năm. Thu làm 4 kỳ, mỗi kỳ 300.000đ vào dịp tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 hàng năm ( Vào dịp họp BCH). Nếu có điều kiện có thể đóng góp nhiều hơn.

Tại hội nghị này, Ông Trần Thắng đã ủng hộ, đóng góp cho họ tộc:  20.000.000đ.(Hai mươi triệu đồng) và Ông Trần Huy Năng đã ủng hộ đóng góp 5.000.000đ (Năm triệu đồng), các vị khác sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp.

 

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp

- Các thành viên sáng lập, các Ủy viên BCH và các chi họ: Vĩnh Bảo, Đông Khê, Các ban vận động: Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Kiến An, An Lão, Tiên Lãng

- Đồng kính gửi BCH họ Trần Việt Nam

- Lưu VP.BCH

 

TM. BCH HỌ TRẦN LÂM THỜI TP HẢI PHÒNG

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH

 Trần Hồng Quảng

PHÂN CÔNG BƯỚC ĐẦU PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC BCH HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

 

Danh sách Họ tên người phụ trách

Nội dung công việc thường xuyên

Phụ trách Quận Huyện

Thành viên sáng lập chỉ đạo

Ghi chú

Chủ tịch: Trần Huy Năng

Quán xuyến công việc chung của BCH, của Thường trực

Phối hợp cùng các PCT , UVCH phụ trách các Quận, Huyện

Ông Trần Đồn, Trần Sáng, Trần Khoát

 

Phó CT thứ nhất

Trần Thắng

Kinh tế-tài chính, đối ngoại

Kiến thụy, Dương kinh

Ông Trần Khoát, Trần Uyên

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Phó CT Thường trực Trần Hồng Quảng

Tổ tài chính đại hội, chính sách TBLS, thăm hỏi nội bộ

Vĩnh bảo, Tiên lãng, Thuỷ Nguyên

Ông Trần Đồn

Trần Sáng

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Phó CT phụ trách công tác tổng hợp chung: Trần Thanh Tùng

Tổ chức nhân sựBCH và họ tộc, BVSK, phối hợp công tác tài chính

Lê chân, Ngô Quyền, Hải An

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Phó CT phụ trách tổ chức nhân sự: Trần Xuân Thanh

Nhân sự đại biểu đại hội, Đối nội

An dương, Kiến An

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Phó CT phụ trách Lễ hội, Thông tin tuyên truyền: Trần Tuấn Tiến

Kịch bản lễ hội, Nghi lễ tế lễ, Tập san họ tộc, Tổng phả họ tộc

Đồng phụ trách Huyện, Quận cung PCT khác

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Ủy viên thư ký:

Trần Luân

Website họ tộc, ghi biên bản, tổng hợp thông báo, Tập san họ tộc

Đồng phụ trách Huyện, Quận cùng PCT khác

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Ủy viên phụ trách báo chí, phát ngôn Trần Phương

Văn kiện, tổng hợp, tổng phả họ tộc

Đồng phụ trách cùng PCT

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất

Ủy viên nghi lễ: Trần thị Thu Hà

Hậu cần, tế lễ, tài chính

Đồng phụ trách H. An dương

 

Phối hợp với các UVCH khác thành nhóm, tổ công tác do mình đề xuất