Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


THÔNG BÁO

 

BCH  HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số  10/CV - BCH

(V/v : Kiện toàn bộ máy lãnh đạo BCH lâm thời) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

 

 

 

THÔNG BÁO

Kính gửi 

- Ban  Chấp Hành họ Trần Việt Nam

- Các vị thành viên sáng lập và Ban Chấp Hành họ Trần (Lâm thời) thành phố Hải Phòng

- Các chi họ Trần tại thành phố Hải Phòng

 

Căn cứ vào biên bản ngày 11/11/2012 của Hội nghị Ban chấp hành họ Trần thành phố Hải Phòng, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, gồm 40 đại biểu đại diện cho các chi họ đang hoạt động trong BCH họ Trần và các thành viên Ban Chấp Hành . Do Ông Trần Vĩnh Hải làm chủ toạ, Ông Trần Luân làm thư ký.

Nội dung thông báo:

1. Ông Trần Vĩnh Hải sinh năm 1936 là Chủ tịch lâm thời họ Trần Hải Phòng, do tuổi cao, sức khoẻ yếu đã tự nguyện xin từ chức Chủ tịch Ban Chấp Hành lâm thời. Đồng thời xin rút tên ứng cử, đề cử vào Ban Chấp Hành họ Trần Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Ông Trần Huy Năng sinh năm 1944, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ- Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, theo sự đề cử của Ông Trần Vĩnh Hải, các Uỷ viên Ban Chấp Hành , và các vị thành viên sáng lập. Được 100% thành viên Ban Chấp Hành họ Trần nhất trí bầu làm Chủ tịch lâm thời họ Trần thành phố Hải Phòng, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội họ Trần thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013-2018 và công việc của Họ tộc thời gian tới.

3. Ông Trần Văn Thắng Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ, được 100% thành viên họ Trần nhất trí bầu làm Phó Chủ tịch lâm thời họ Trần thành phố Hải Phòng phụ trách tài chính.

4. Bầu Ông Trần Quý - Chủ tịch Ban Chấp Hành Họ Trần Huyện Vĩnh Bảo là Uỷ viên Ban Chấp Hành Họ Trần Thành Phố Hải Phòng

5. Toàn thể Ban Chấp Hành nhất trí giải thể Ban cố vấn, Đề nghị các vị thành viên sáng lập gồm các Ông: Trần Đồn, Trần Sáng, Trần Khoát, Trần Uyên, tham gia Thường trực Ban Chấp Hành lâm thời họ Trần Thành phố Hải Phòng.

6. Ông Trần Luân được Ban Chấp Hành họ Trần thành phố Hải Phòng đã nhất trí quyết định bổ nhiệm làm Chánh văn phòng BCH họ Trần Thành Phố Hải Phòng.

7. Văn phòng của họ Trần thành phố Hải Phòng chuyển đến địa chỉ mới : Tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ - Khu đô thị Sao Đỏ, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

            Vậy Ban Chấp Hành xin được thông báo để toàn thể thành viên Ban Chấp Hành họ Trần Việt Nam, các thành viên sáng lập, Ban Chấp Hành các tỉnh, tổ chức họ Trần và các chi họ Trần tại thành phố Hải Phòng được biết.

 Nơi nhận:

- Ban Chấp Hành họ Trần Việt Nam

- Các thành viên sáng lập

- Ban Chấp Hành họ Trần các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang.

- Tổ chức họ Trần: Vĩnh Bảo, Kiến An, An Dương

- 3 Chi họ nội thành, chi họ phường Đông Khê

- Các chi họ phường Đa Phúc, Anh Dũng, xã Lưu Kiếm, Dương Quan, An Lư...

- Lưu văn phòng Ban Chấp Hành

    

      TM. BCH  HỌ TRẦN TP HẢI PHÒNG

                          PHÓ CHỦ TỊCH  

                      Trần Hồng Quảng

 

 

 

 

 

 BAN CHẤP HÀNH HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Khu Đô Thị Sao Đỏ - Dương Kinh - Hải Phòng

( Số 18/TB - BCH )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

 

     Hải Phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO

(Ông Trần Vĩnh Hải thôi giữ chức Chủ tịch BCH lâm  thời họ Trần TP Hải Phòng)

Kính gửi :  - BCH HỌ TRẦN VIỆT NAM. 

      - BCH HỌ TRẦN CÁC TỈNH QUẢNG NINH, THÁI BÌNH, NAM ĐỊNH, BẮC NINH, BẮC GIANG. 

        - CÁC CHI  HỌ TRẦN TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.             

         Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 11/11/2012 của Hội nghị Ban Chấp Hành họ Trần thành phố Hải Phòng tại Trung tâm Hội nghị  thành phố Hải Phòng, gồm 40 đại biểu đại diện cho tất cả các chi họ tại  Hải Phòng và đầy đủ các thành viên BCH, do ông Trần Vĩnh Hải làm chủ tọa, ông Trần Luân làm thư ký.

        Nội dung thông báo :

1) Ông Trần Vĩnh Hải sinh năm 1936 là chủ tịch lâm thời họ Trần Hải Phòng, do tuổi cao, sức khỏe yếu, bệnh tật nhiều, đã tự nguyện xin từ chức chủ tịch đồng thời xin rút tên ứng cử, đề cử vào BCH họ Trần Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 - 2018.

2) Ông Trần Huy Năng sinh năm 1944, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ- Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, được 100% thành viên BCH họ Trần nhất trí bầu làm Chủ tịch lâm thời họ Trần thành phố Hải Phòng, chỉ đạo Đại hội họ Trần thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2013 -2018.

 

        NƠI NHẬN :                                                          T/M B.C.H HỌ TRẦN TP HẢI PHÒNG

- BCH họ Trần Việt Nam (thay báo cáo).                            P. CHỦ TỊCH THỨ NHẤT

- BCH họ Trần các tỉnh Quảng Ninh,                                             Trần Hồng Quảng

Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang.                               

- BCH họ Trần: Vĩnh Bảo, Kiến An, An Dưong

- 3 Chi họ nội thành, chi họ phường Đông Khê                                      

- Các chi họ phường Đa Phúc, Anh Dũng,                   

xã Lưu Kiếm, Dương Quan, An Lư..                                    

- Lưu văn phòng BCH thường trực