Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Kết nối gia phả

Tôi tên là Trần Quý ở thôn Đề Trụ xã Dương Quang - Gia lâm -  Hà nội. Trong gia phả có ghi như sau:

Cụ Cao tổ Tự là Phúc Uyên vợ là hiệu là Từ Khoát. Cụ tằng tổ là Phúc Bình vợ hiệu là Từ Khang. Cụ tổ là Trần Đắc Chí  giỗ 29/1 vợ hiệu là Từ Thuận giỗ 6/10

Trong gia phả không nêu quê quán ở đâu khoảng vào đầu triều Gia Long di trú đến làng Đề Trụ xưa thuộc tổng Dương Quang huyện Siêu Loại phủ Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh. Đến đời tôi là đời thứ 7 trong họ có bút tích nói đến địa danh Nam Giản không rõ ở đâu rất mong Hội đồng họ Trần Việt Nam và mọi người biết thông tin giúp đỡ.