Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


TỘC ƯỚC HỌ TRẦN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

- Căn cứ nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 qui định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

- Căn cứ “Tộc ước họ Trần Hải Phòng”, ngày 25/12/2010

- Căn cứ “Qui chế tổ chức và hoạt động của ban chấp hành họ Trần Việt Nam”, ngày 25/9/2010

- Căn cứ, thực tiễn sau hơn hai năm hoạt động và nguyện vọng đông đảo của bà con cô bác họ Trần thành phố Hải Phòng.

PHẦN I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi:

Họ Trần thành phố Hải Phòng (viết tắt HTTPHP)

Điều 2: Định nghĩa họ Trần Thành Phố Hải Phòng

Họ Trần thành phố Hải Phòng là một tổ chức tự nguyện của những người họ Trần sinh ra tại thành phố Hải Phòng hoặc định cư, học tập, lao động, công tác tại Hải Phòng tự nguyện tham gia hoạt động theo Tộc ước này và không trái với qui định của hệ thống pháp luật Việt Nam. Với cơ quan đại diện là Ban chấp hành Họ Trần thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản đặt tại các ngân hàng theo qui định của pháp luật.

Điều 3: Mục đích hoạt động:

3.1 Tập hợp, qui tụ bà con cô bác họ Trần đang sinh sống tại Hải Phòng và những người họ Trần sinh ra tại Hải Phòng, đang làm việc định cư trong nước và nước ngoài tham gia làm hội viên họ Trần Thành phố Hải Phòng.

3.2 Tổ chức thăm hỏi, động viên nhau trong các dịp lễ, tết, giỗ, chạp tổ họ Trần; trong việc hiếu, hỷ, khi có ốm đau hoạn nạn; trong việc khuyến học, khuyến tài toàn họ tộc, trong từng chi tộc.

3.3 Tổ chức tham quan, tuyên truyền và giáo dục về lịch sử dân tộc thông qua các di tích lịch sử họ Trần. Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu các tư liệu về họ Trần ở Hải Phòng: nhà thờ Họ, danh nhân, danh tướng, công trình kiến trúc có giá trị lịch sử. Biểu dương, giới thiệu những kinh nghiệm thành công, những cá nhân tiêu biểu của Họ Tộc thời nay để bà con cô bác họ Trần tự hào về truyền thống dân tộc về dòng họ Trần, đoàn kết hơn nữa, cống hiến tốt hơn nữa.

 3.4 Tham gia, góp phần biên soạn, kết nối hệ thống gia phả họ Trần thành phố Hải Phòng (Tổng phả Họ Trần Hải Phòng).

3.5 Trợ giúp, tư vấn và trao đổi kinh nghiệm về pháp luật, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội …để cùng nhau phát triển, xây dựng quê hương đất nước ngày một phồn vinh, gia đình ấm no hạnh phúc.

Điều 4: Trụ sở họ Trần Hải Phòng:

- Trụ sở chính: Tòa nhà Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Đỏ: Km1+400 đường Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. ĐT: 0313. 814 866

- Văn phòng đại diện: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, địa chỉ: số 36 Đường Dân lập, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. ĐT: 0313. 622 817

-  Trụ sở chính và các văn phòng đại diện có thể thay đổi do BCH họ Trần Thành phố Hải Phòng quyết định.

PHẦN II:

HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 5: Sơ đồ tổ chức:

Điều 6: Đại hội đại biểu:

6.1 Là cơ quan cao nhất của họ Trần thành phố Hải Phòng

6.2 Nhiệm kỳ của ĐHĐB là 5 năm một lần (có thể tổ chức sớm hơn hoặc muộn hơn do BCH quyết định, nhưng không vượt quá 6 năm).

6.3 Nguyên tắc bầu cử:

- Hình thức bầu cử bằng bỏ phiếu kín hoặc giơ tay do đại hội quyết định

- Người trúng cử thì phải đạt trên 50% số Đại biểu dự đại hội nhất trí

6.4 Thẩm quyền của đại hội:

- Thông qua nghị quyết, chương trình hành động toàn khóa

- Bầu ra ban chấp hành. Giao cho BCH xem xét, kỷ luật, khai trừ và bầu bổ sung vào BCH nhưng không vượt quá 1/3 số ủy viên BCH mà đại hội bầu ra.

- Sửa đổi Tộc ước

Điều 7: Ban chấp hành

7.1 Là cơ quan đại diện cao nhất giữa hai kỳ đại hội

7.2 Thẩm quyền của BCH:

- Bầu ra thường trực, chủ tịch và các phó chủ tịch và bầu bổ sung, miễn nhiệm và xem xét kỷ luật các thành viên BCH và các chức danh khác do BCH bầu ra.

- Thông qua qui chế làm việc

- Thông qua chương trình hành động toàn khóa, hàng năm

- Quyết định thành lập, giải tán, sát nhập các ban chuyên môn của thành hội Trần tộc

- Quyết định mời các Ông(Bà) trong và ngoài dòng họ có uy tín, năng lực, tâm huyết với dòng họ để cố vấn cho BCH.

- Phê chuẩn, công nhận các tổ chức họ Trần cấp quận huyện, phường xã, cơ quan, trường học và các chi họ trực thuộc trực tiếp với thành hội.

Điều 8: Thường trực

8.1 Nhiệm kỳ của thường trực là 5 năm cùng với nhiệm kỳ của BCH

8.2 Thường trực do ban chấp hành bầu ra, số lượng do BCH quyết định

8.3 Là cơ quan thay mặt BCH điều hành toàn bộ các hoạt động của họ Trần thành phố Hải Phòng

8.4 Tổ chức thực hiện, triển khai các nghị quyết và quyết nghị của ĐHĐB và BCH đề ra

8.5 Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa, hàng năm trình Ban chấp hành phê duyệt

8.6 Xây dựng qui chế hoạt động trình ban chấp hành phê duyệt

Điều 9: Chủ tịch và các phó Chủ tịch

9.1 Chủ tịch:

9.1.1 Được BCH bầu ra nhiệm kỳ là 5 năm cùng với nhiệm kỳ BCH.

9.1.2 Thẩm quyền của Chủ tịch:

- Là người đại diện pháp nhân, đối nội, đối ngoại và là chủ tài khoản cho họ Trần thành phố Hải Phòng.

- Là người triệu tập và chủ trì các cuộc họp ĐHĐB, BCH, Thường trực

- Là người chủ trì, xây dựng dự thảo các nghị quyết, các qui chế, qui trình điều hành, kế hoạch hành động để thông qua BCH. Khi được BCH thông qua chủ tịch là người thay mặt BCH phê chuẩn và tổ chức triển khai, thực hiện.

- Là người chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH, thường trực, các phó chủ tịch. Phê chuẩn hoặc chuẩn y các tổ chức họ Trần, các chủ tịch, phó chủ tịch của các cấp hội họ Trần trực thuộc trực tiếp họ Trần thành phố Hải Phòng.

- Là người thay mặt cho BCH, Thường trực điều hành toàn bộ các hoạt động của họ Trần Thành phố theo đúng tinh thần của Tộc ước, các nghị quyết và chương trình hành động đã được ĐHĐB, BCH, thường trực thông qua.

- Chủ tịch có quyền ủy quyền cho các Phó chủ tịch, các trưởng Ban giúp mình từng mảng công việc cụ thể, hoặc từng việc cụ thể thông qua qui chế.

9.1.3 Trách nhiệm của chủ tịch

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, các qui chế hoạt động của ĐHĐB, BCH, thường trực nhưng không trái với Tộc ước và hệ thống pháp luật Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm về danh dự của mình trước Họ Tộc. Nếu trong quá trình điều hành, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của dòng họ. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình trước hệ thống pháp luật Việt Nam.

9.2 Các Phó chủ tịch:

- Do BCH bầu ra, có nhiệm kỳ 5 năm cùng với nhiệm kỳ của BCH.

9.2.1 Thẩm quyền

-  Thay mặt chủ tịch khi được chủ tịch ủy quyền

9.2.2 Trách nhiệm:

- Thực hiện tốt các việc đã được chủ tịch ủy quyền, chịu trách nhiệm trước chủ tịch, trước BCH, thường trực và toàn thể Họ tộc về mảng công việc mà được chủ tịch phân công. Đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, về hành vi vi phạm của mình trước hệ thống pháp luật Việt Nam.

Điều 10: Các Ban chuyên môn

10.1 Các ban chuyên môn do BCH thành lập và giải tán. Số lượng, chức năng nhiệm vụ của từng ban do BCH qui định thông qua qui chế hoạt động.

10.2 Trưởng ban, phó ban và các thành viên, cũng như số lượng các phó ban, số lượng các thành viên do chủ tịch đề xuất thông qua thường trực (được thể hiện cụ thể trong qui chế). 

10.3 Nhiệm vụ của ban chuyên môn: tham mưu, giúp việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng ban cho thường trực, chủ tịch và các phó chủ tịch.

10.4 Trách nhiệm

- Trưởng ban có trách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các phó ban, từng thành viên của ban theo qui chế hoạt động và qui trình kiểm soát của từng ban. Bám sát chức năng nhiệm vụ của từng ban, chủ động tham mưu đề xuất và tổ chức hành động một cách có hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm trước thường trực, chủ tịch, và Phó chủ tịch phụ trách Ban về hiệu quả hoạt động của mình.

- Chịu trách nhiệm trước Họ tộc, và hệ thống pháp luật Việt Nam về các hành vi của mỗi một cá nhân trong ban, trong các công việc được ban phân công.

Điều 11: Các Tổ chức trực thuộc

11.1 Các tổ chức trực thuộc trực tiếp

- Họ Trần cấp quận huyện

- Họ Trần khối cơ quan (không trực thuộc các quận huyện)

- Họ Trần khối văn phòng họ Trần HP

- Các chi họ, phường xã chưa có tổ chức quận huyện

11.2 Các tổ chức trực thuộc gián tiếp

- Phường, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, chi họ trực thuộc quận huyện thì tổ chức thực hiện theo “Tộc ước” này và qui chế của các quận huyện.

- Các chi họ, cơ quan, đơn vị có quyền lựa chọn tổ chức Trần tộc để sinh hoạt trực tiếp (phường xã, quận huyện, thành phố). Thành hội khuyến khích về sinh hoạt tại cơ sở.

11.3 Các tổ chức Trần tộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng, hoạt động độc lập, qui chế hoạt động riêng, tài khoản riêng. Chủ động hoạt động đúng với tinh thần của Tộc ước này và không trái với hệ thống pháp luật Việt Nam.

11.4 Mối quan hệ giữa họ Trần thành phố Hải Phòng và tổ chức họ Trần trực thuộc trực tiếp là thành viên của mình

a/ Trách nhiệm của họ Trần thành phố Hải Phòng

- Phê chuẩn công nhận tổ chức, Tộc ước họ Trần cấp dưới

- Phê chuẩn công nhận chủ tịch và các phó chủ tịch tổ chức họ Trần cấp dưới

- Giúp đỡ tổ chức họ Trần cấp dưới:

+ Thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chương trình hành động của trung ương họ và thành họ để họ Trần cấp dưới bám sát, xây dựng chương trình hành động của cấp mình.

+ Giúp đỡ kinh nghiệm tổ chức hoạt động, các nghiệp vụ chuyên môn (nếu cấp dưới có yêu cầu).

+ Vận động và phối hợp các cấp chính quyền sở tại tạo điều kiện giúp đỡ và ủng hộ để họ Trần cấp dưới hoạt động được thuận lợi.

+ Giúp đỡ trong công tác tuyên truyền

+ Giúp đỡ một phần kinh phí khi tổ chức cấp dưới tổ chức các sự kiện lớn có sự ảnh hưởng tích cực đến uy tín, hình ảnh của họ Trần Thành phố.

b/ Trách nhiệm của họ Trần cấp dưới trực thuộc trực tiếp với họ Trần thành phố Hải Phòng.

+ Thông tin đầy đủ kịp thời các hoạt động của mình (cả thuận lợi, khó khăn, những thành tích đạt được, các kiến nghị cấp hội Thành phố hỗ trợ).

+ Tổ chức thực hiện tốt các tinh thần nghị quyết và chương trình hành động của cấp trên.

Điều 12: Tổ chức cấp trên

12.1 Họ Trần thành phố Hải Phòng là thành viên của họ Trần Việt Nam, có trách nhiệm:

+ Chủ động, tích cực tham gia đóng góp một cách có hiệu quả. Xây dựng họ Trần Việt Nam là một tổ chức dòng tộc uy tín của cả nước.

+ Chủ động cung cấp và khai thác thông tin hai chiều, để cùng hành động trên một thể thống nhất, tạo dựng uy tín và thanh danh cho họ Trần thành phố Hải Phòng.

12.2 Họ Trần thành phố Hải Phòng có thể tham gia là thành viên của các tổ chức khác như Uỷ ban, mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng và các tổ chức khác (khi có điều kiện)

Điều 13: Hội viên

13.1 Điều kiện là hội viên

- Là người mang họ Trần. Sinh ra tại thành phố Hải Phòng, hoặc đang định cư, học tập lao động, công tác tại Hải Phòng.

- Là dâu rể, con cháu của người họ Trần, sinh ra tại Hải Phòng, hoặc đang định cư học tập lao động, công tác tại Hải Phòng.

- Có tinh thần tự nguyện đăng ký, tham gia làm hội viên và sinh hoạt trong hệ thống tổ chức của họ Trần thành phố Hải Phòng. Thực hiện nghiêm túc Tộc ước này và qui chế của nơi sinh hoạt.

13.2 Quyền lợi của Hội viên

- Được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các hoạt động của họ Trần

- Được phổ biến đầy đủ về nội dung Tộc ước, nghị quyết, chương trình hành động của cấp Hội mà Hội viên tham gia trực tiếp.

- Được hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội khi có yêu cầu và khả năng đáp ứng của các cấp hội.

- Được giúp đỡ và động viên khi hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Được bầu cử và ứng cử vào các cấp hội họ Trần

13.3 Trách nhiệm của hội viên

- Thông tin đầy đủ kịp thời những khó khăn, thuận lợi cũng như thành tích cho các cấp hội mà hội viên tham gia trực tiếp. Để các cấp hội giúp đỡ, chia sẻ, động viên kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc Tộc ước, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật của nhà nước, các qui chế của từng chi họ. Phấn đấu trở thành một công dân tốt, một thành viên mẫu mực của dòng họ. Để dòng họ được tự hào và con cháu noi theo.

- Đóng hội phí đầy đủ

Điều 14: Tài chính

14.1 Nguyên tắc tài chính

- Chủ động tự thu, tự chi, tự cân đối độc lập ở mỗi cấp hội

- Chi đúng mục tiêu của Tộc ước, qui chế và chương trình hành động của cấp hội

- Mỗi cấp hội phải xây dựng qui chế tài chính, qui định mức thu, mức chi cho từng nội dung công việc cụ thể. Đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, định kỳ báo cáo công khai với BCH cùng cấp. 

14.2 Các nguồn thu:

- Thu từ hội phí (Hội viên sinh hoạt trực tiếp ở cấp nào thì đóng hội phí ở cấp hội đó)

- Thu từ tài trợ, quảng cáo

- Các nguồn thu khác không trái với hệ thống pháp luật Việt Nam.

14.3 Các nhiệm vụ chi:

- Các hội viên đóng hội phí ở cấp hội nào thì quĩ hội đó có trách nhiệm chi cho công tác chăm sóc hội viên ở cấp hội đó.

- Chi cho công tác xây dựng và phát triển hội

- Chi tiết các khoản chi cho việc chăm sóc hội viên, mức chi được qui định chi tiết trong qui chế tài chính của mỗi cấp Hội.

Điều 15: Thi đua khen thưởng

15.1 Khen thưởng: những hội viên, cán bộ và các tổ chức thành viên của họ tộc có thành tích nổi bật trong các hoạt động cụ thể, sẽ được BCH từng cấp biểu dương khen thưởng. Hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng, nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc theo định kỳ hàng năm bằng: giấy khen, bằng khen hoặc các hình thức khác (tiền hoặc hiện vật có giá trị, nếu có điều kiện) theo quy chế.

15.2 Kỷ luật: Những hội viên, cán bộ hoặc tổ chức trực thuộc BCH vi phạm Tộc ước, hoạt động trái các qui định của họ tộc, phát ngôn vô tổ chức, gây mất đoàn kết nội bộ …thì tùy theo mức độ, có thể bị phê bình, cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ ra khỏi tổ chức của họ tộc. Việc thi hành kỷ luật đối với cá nhân hoặc tổ chức ở cấp nào do BCH cấp đó xem xét, quyết định, báo cáo cấp trên để theo dõi, tổng hợp chung.

Điều 16: Điều khoản thi hành

16.1 Bản tộc ước này được đại hội đại biểu họ Trần thành phố Hải Phòng thông qua ngày 15/6/2013.Có giá trị pháp lý cao nhất, mọi tổ chức và cá nhân là thành viên của họ Trần Thành phố Hải Phòng đều phải thực hiện theo tinh thần của Tộc ước này.

16.2 Bản tộc ước này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2013 và thay thế cho bản Tộc ước họ Trần ngày 25/12/2010 của ban chấp hành lâm thời.

16.3 Việc sửa đổi Tộc ước do BCH HTTPHP đề nghị, đại hội (hoặc hội nghị đại biểu) họ Trần thành phố biểu quyết thông qua.

16.4 Bản tộc ước này được gửi báo cáo BCH họ Trần Việt Nam, UBND TP Hải Phòng, UBMTTQ thành phố, sở Nội vụ, sở VH-TT và DL và các cơ quan có liên quan để giúp đỡ, hướng dẫn và giám sát theo thẩm quyền.

16.5 Bản tộc ước này cũng được gửi tới các tổ chức họ Trần huyện, quận và cơ sở để tham khảo thực hiện.

                                  Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2013

TM BCH HỌ TRẦN HẢI PHÒNG

 CHỦ TỊCH


TRẦN  HUY  NĂNG