Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam

Vua Trần Nhân Tông
Người được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam


Trần Đức Lương (Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1937) là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và là Chủ tịch nước Việt Nam từ 1997 đến 2006. Ông sinh ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Ông ra Hà Nội sau khi rời trường vào năm 1955. Ông học ngành địa chất, lấy bằng kĩ sư địa chất và ...
Trần Phú - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Phú (1 tháng 5 năm 1904 – 6 tháng 9 năm 1931) là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên - sau đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam.Ông sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904 tại thành An Thổ, nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, nơi cha ông là Trần Văn Phổ làm giáo thụ. Nguyên quán ...